HOME » 備忘録 » 2017 » バックエンドでのバージョン確認

バックエンドでのバージョン確認

「-v」…ちげーか、「-help」…でないのか、「--help」…なげーわ!そんなときに

作成日時:2017-10-03 / 最終更新:2017-10-15

バージョン確認用のメモメモのメモ。
パスが通っていることを前提にしているので、環境によっては通らない可能性があるのでご了承ください。

# CentOS
$ cat /etc/redhat-release

# Kernel
$ uname -a

# Apache
$ httpd -V

# NginX
$ nginx -V

# PHP
$ php -v

# Ruby
$ ruby -v

# Perl
$ perl -v

# Python
$ python -V

# NodeJS
$ node -v

# Tomcat

# MySQL
$ mysql --version

# MariaDB
$ mysql --version

# PostgreSQL

# OpenSSL
$ openssl version

# IPTABLES

# FIREWALLD

# sendmail

# Postfix